Kapat

Tüzük

Derneğin Merkezi İstanbul'dadır. Dernek yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.


BEŞİR  

SOSYAL YARDIMLAŞMA  VE DAYANIŞMA  DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

                                                                            

Madde 1- DERNEĞİN ADI:

Derneğin adı BEŞİR  SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA  DERNEĞİ ‘dir.  Kısa adı BEŞİR'dir.  

Madde 2- DERNEĞİN  MERKEZİ:

Derneğin Merkezi İstanbul'dadır. Dernek yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Madde 3-

DERNEĞİN AMACI:

          Bütün insanlarımızın acısını ve sevincini paylaşarak onların insani ve ahlaki değerlerle donanmasına katkıda bulunmak. Doğru, düzenli ve çağın gereksinimine uygun olarak hizmet vermek ve insanlara maddi, manevi yardımlar yapmak. Gerektiğinde insanların haklarını korumak. İnsanlara hiçbir din,dil, ırk, sınıf, bölge, mezhep ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin maddi ve manevi her türlü yardımlarda bulunmak.

           Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen doğal afet, savaş, olağanüstü ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut, ve benzer bütün konularda ayni, nakdi, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak. İnsanlığın yararına olan her türlü faaliyeti destekleyerek yardımcı olmak.  

           Yurt içi ve yurt dışında, yardıma muhtaç öğrenci, şehit aileleri, fakir, sakat, yaşlı, kimsesiz ve mağdur insanlara ayni nakdi, tıbbi ve eğitim yardımında bulunmak. Sığınak, barınak ve araç temini yapmak. Bu amaç ve hizmetlerin gerçekleşmesi için, maddi birikimler için yer temini ile yasaların izin verdiği ölçüde eğitim hizmetleri yaparak vasıflı insanların yetişmesine yardımcı olmak.

Madde 4-

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI VE FAALİYETLERİ:

      Dernek amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Sosyal faaliyetler, etkinlikler ile yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, özgür irade ve temiz toplumun korunması, gelişmesi ve yaygınlaşmasında, milli çıkarlarımızı ön planda tutarak faaliyetlerini yürütür.

b) İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası, sağlık giderleri vesaire yardımlar ile nakdi yardımlar yapar. Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarını karşılar; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunur.

c) Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, hasta, sakat, tutuklu, hükümlü v.b. ihtiyaç sahibi mağdur olan her yaşta insanı himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, aşevi, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

d) Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan v.b. her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemelerini bu bölgelere sevk eder.

e) Gelir temini için üye aidatı, ayni ve nakdi bağış, kurban, kurban eti ve gıda yardımlarını kabul etmek ve 2860 sayılı kanun çerçevesinde yardım toplamak. Bunları depolamak ve uygun şartlarda muhafaza ederek yardıma muhtaç insanlara dağıtımını yapmak.

f) Marketlerden, şirketlerden, sivil toplum kuruluşlarından ve şahıslardan yapılması tahmin edilen veya yapılacak olan fazla miktardaki dayanıklı ve dayanıksız gıda maddelerini, değerlendirmek, korumak ve amaca uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Bu amaca uygun olarak Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmeliklerle, gerek yardıma muhtaç insanlara, öğrencilere ve gerekse tabii afetlerde acilen dağıtılmak üzere Gıda Bankacılığı yapmak.

g) Öğrencilere eğitim bursu verir. Sosyal ve ekonomik yardımları kabul ederek, her yaştaki fakir ve kimsesiz çocukların öğrenim masrafları ile yurt dışı eğitim giderlerine yardımcı olur ve gerektiğinde okullara yardımda bulunur.

h) Kanunlar çerçevesinde kreş, anaokulu, lise ve dengi okullar, özel okullar, kolej, hazırlık kursları, dershane vs. eğitim kurumları tesis etmek, satın almak, açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

ı) İlmi araştırmalar planlamak ve yaptırmak. Bu amaçla İlköğretim, lise, ön lisans, lisans ve doktora yapan araştırıcı adaylarına her türlü imkânı hazırlamak, burs vermek, ayni ve nakdi yardım yapmak. İlköğretim öğrencilerine yönelik kurslar düzenlemek, Lise öğrencilerine okul takviye kursları ve üniversiteye hazırlamak amacıyla kurslar düzenlemek.

i) Bilgisayar, bilgisayar programcılığı, yabancı dil, tezhip, minyatür, ebru, hat, okuma, klasik Türk musikisi, konuşma, yazma ve hızlı okuma, tiyatro, el sanatları, bir müzik aleti çalma, müzikle ilgili temel bilgiler, bütün spor dalları gibi alanlarda kurslar düzenlemek ve bu amaçla kurs yerleri, satın almak, tesis etmek, açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

j) Üyelerinin, çevre ve bütün ülke halkının, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda,  bilgili, becerikli, sanatkar ve vasıflı kişiler olarak yetiştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında ki diğer sivil toplum kuruluşlarının plan ve projelerinden faydalanarak toplum hizmetlerini, diğer gelişmiş ülkelerin teknik ve bilimleriyle yarışarak gerçekleştirir.

k) Üyelerine ve tüm ülke insanına kültür, medeniyet, sanat, maneviyat, ahlak, yabancı dil eğitimi alanlarında, kurslar seminerler açarak teknik ve vasıflı bireyler olarak yetişerek iş ve meslek sahibi olmaları için yardımcı olur. Gerektiğinde aynı faaliyetleri yurt dışında da yerinde yapar. Eğitimin istenilen seviyelerde ve kolaylıkla yapılabilmesi için, mevcut eğitim kuruluşlarıyla iş birliği yaptığı gibi, eğitim ve öğretim için okul, pansiyon, yurt, misafirhane, öğrenci evleri, kütüphane ve okuma salonları açar veya bu hususlarda başka diğer sivil toplum kuruluşlarının yerlerinden ve öğretiminden faydalanır. Her seviyede eğitimin öğreticilerini temin eder ve personel olarak veya fahri olarak görevlendirebilir.

l) Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda, radyo, televizyon, internet, ajans, gazete, dergi, kitap, broşür, afiş gibi basın ve yayın yoluyla iletişim kurar. Bu yayınların, basım, yayım ve dağıtımını yapar, gerektiğinde bağış yapar. Derneğin ve amacının tanıtımı ile derneğe gelir temin etmek amacıyla, insanların faydalanması gereken bilgilerin tanıtımı için, toplantılar, seminerler, paneller, sempozyumlar, fuarlar, sergiler, kongreler, konserler, şenlik ve bu gibi tanıtım faaliyetleri tertip eder veya organize edilmişlere doğrudan katılır.

m) Menkul ve gayrimenkul bağışı kabul eder, satın alır, hizmetleri için yer alır, yapar, yaptırır, kiralar, kiraya verir, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte hizmet binası yapar, ortak olur veya bağış kabul eder. Gerektiğinde iktisadi işletme açar veya ortak olur.

n) Amacına uygun alanlarda okuma, araştırma ve bilimsel çalışma yapma ve proje geliştirme bursları vermek, bilimsel araştırmalar yaptırmak veya bu tür araştırmalara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak. Kamu kurumlarına ve özel kurumlara eğitim, bilim, sosyal yardımlaşma kültür ve sanat alanlarında danışmanlık ve proje hizmetleri vermek.

o) Hizmetlerini yürütebilmek için satın almak veya kiralamak kaydıyla gayrimenkul mal edineceği gibi gelir temini için yasalara uygun iş ve iş sahaları açar, şirket kurar veya şirketlere ortak olur. 

ö) Amaca yönelik hizmetlerin yürütülmesinde, yönetim kurulunun hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler arasından meslekleri ve yetenekleri doğrultusunda komisyonlar ve kurullar kurarak, daha etkin hizmetler yapar. Toplumun daha çok kesimine hizmet verebilmek için yol, köprü, çeşme, oyun parkı, kültürel faaliyetler ve sosyal yardımlaşmaya yönelik iş sahaları, sosyal tesisler, lokal, çay bahçesi, misafirhane, pastane, aş evleri,  eğlence ve dinlenme yerleri, kütüphane, etüt merkezleri açmak, yapmak, yaptırmak ve ortak olmak, işletmek.

p) Sosyal ve kültürel amaçlı kır gezileri, yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemek, konserler, konferanslar, tiyatro, gösteriler yapmak ve yaptırmak, sergi, kermes, çay ve bu gibi geleneksel günler tertip etmek, Gençliğin tanışması kaynaşması için sportif faaliyetler oluşturmak gezi ve izcilik gibi kollar kurarak daha çok insanı tanıştırmak, kaynaştırmak ve onlara destek olmak.

r) İstanbul ve diğer yörelerdeki sivil toplum kuruluşları ile istişare ve işbirliği yaparak veya kendi birimleriyle insanlara, sosyal yardım, eğitim, sağlık, beslenme, barınak, sığınak yapmak ve yaşatmak. Diğer yardım kuruluşlarından yardım almak ve yardım vermek. Ülke insanımızın gelir düzeyi ve geçinme şartları hakkında istatistiki bilgi toplama ve insanların mağduriyetini gidermek için çalışmalar yapmak. Ekonomik sıkıntılarını düzeltmek için mücadele ve yardım yapmak. İnsanlarımızın sömürücü ve ezici güçlerle mücadelesi hakkında bilgi ve belge toplamak ve iç ve dış dünyaya duyurmak ve yardımcı olmak.

s) Gerek derneğimiz üyelerine ve gerekse ihtiyacı olan herkese kitap, dergi, gazete, vcd, dvd eğitim ve iş aracı, malul arabası, karşılıksız eğitim bursları ve mesleki eğitim bursları temin etmek ve vermek, dergi ve gazete aboneliği olan üyelerine yardımcı olmak.

ş) Siyasetçi, sanayici ve işadamları, sanatkâr, sanatçı ve meslek sahipleri ile iletişim ve iş birliği yaparak, eğitim, ekonomi, mesleki ve sosyal hizmetlerde faydalı olabilecekleri alanlarda destek almak veya destek sağlamak kaydıyla toplumsal işbirliğini artırarak, ekonomi ve kalkınma alanda eğitici ve topluma faydalı hizmetler yapmak. Meslek sahibi kişileri istihdam konularında desteklemek.

t) Zararlı alışkanlıkları ve madde bağımlısı olan insanların tedavisi ve topluma kazandırabilmesi için, kamu kurum ve kuruluşları, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte veya kendi imkanları ile tedavilerine yardımcı olarak destek olmak.

u) Lüzumu halinde yönetim kurulu kararıyla uygun yerlerde aşevi ve yardım dağıtım yerleri açmak. Açılan aşevi ve yardım noktalarında derneğimizin hizmetlerinin yanı sıra çevre halkının da gönüllü olarak yapacakları muhtelif yardımları kabul etmek ve ihtiyaç sahiplerine hizmet ve yardımda bulunmak. Bu gibi yardım vermek isteyenlerin yazılı beyanları ve kimlik bilgileri alınmak kaydıyla geçici veya sürekli ayni ve nakdi yardım ve destekleri kabul edilerek derneğe aşırı yük getirilmeden insani yardımların kabulü ile insanlara yardım ulaştırmak.

ü) Eğitim, bilim, kültür, sanat, sosyal faaliyetleri ile yayın ve araştırma için çalışma grupları, komisyonlar oluşturmak.

v) Dernek hizmetlerini; gönüllü çalışanlarla veya gerekli ve yeterli ücretli personel çalıştırarak yürütür. Diğer sivil toplum kuruluşları, yerel ve merkezi yönetimlerle birlikte projeler hazırlar, gerçekleştirir ve/veya gerçekleştirenlere ayni,nakdi yardımda bulunur.

y) Dernek faaliyetlerini daha etkin yürütebilmek için, derneklerin oluşturduğu üst kuruluşlar olan federasyonlara kurucu üye olur veya kurulmuşlara katılır. Bu hususta genel kurul yetkilidir.

z) Dernek yurt içi ve yurt dışındaki proje ve faaliyetleri ile için kredi alır ve taahhüt edilen proje ve teklifleri doğrultusunda kullanır. Avrupa birliğinin sivil toplum kuruluşları ile ilgi yasalarındaki, katılım, faaliyet, yardımlaşma ve yasayla verilen tüm haklarını kullanır. Bu konuyla ilgili gerekirse diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak birlikte faaliyetlerini yürütür. Uluslararası kredi ve fon veren ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlardan kredi, hibe, fon vs. gibi destekler alır, aynı zamanda üyelerini de faydalandırır.

      

Madde 5- DERNEK ÜYELİĞİ:

         Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

         Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Talebi kabul edilen üye, dernek üye kayıt defterine kayıt edilir.

 

Madde 6- ÜYELİK ŞEKİLLERİ VE ÜYE AİDATLARI:

Üyelerin Hakları: Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

a)Asıl Üyeler: Derneğin kurucuları ile derneğe asıl üye olmak için talepte bulunan ve yönetim kurulunca üyeliği kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir. Asıl üye tüzükte belirtilen veya kendisinin taahhüt ettiği aidatlarını düzenli olarak ödeyen seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir. Her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanır.

b) Fahri Üyeler: Derneğin amaç ve gayesine ulaşabilmesi için uzaktan ve yakından, manevi veya bedeni, fikri veya mali yardım ve hizmette bulunan, yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen üyelerdir. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Sadece dinleyici olarak müzakereleri takip için genel kurul toplantılarına katılabilirler. Faydalı olabilecek önerilerde bulunabilir. Fahri üyeler divan kurulunda, ve yönetim kurulu kararı ile kurulacak kurul ve komisyonlarda görev alabilir. Kendi istekleriyle aidat verebilirler. Fahri üyelik için ikametgah şartı aranmaz.

c) Üye Aidatları; Üye aidatları yıllık 60 TL olup bu miktarı Yönetim Kurulu bir defada 5 katına kadar artırabilir veya bir defada  % 50 ye kadar indirebilir. Üye kendi taahhüt ederek daha fazla aidat ve giriş aidatı da ödeyebilir.

Madde 7- ÜYELİKTEN ÇIKIŞ:  Üyenin;

a)   Kanunen üyelik hakkını kaybetmesi,
b)   İstifa etmesi,
c)   Taahhüt ettiği aidatını bir yıl içinde ödemeyen üyeye Yönetim Kurulu kararı ile verilen sürede de ödememesi halinde,
d)   Derneğin maksat ve gayesine aykırı hal ve hareketlerinin görülmesi,
e)   Genel Kurul toplantısına üç kere arka arkaya katılmaması halinde,
f)   Üyeler arasında derneğe zarar verecek şekilde bölücülük yapması halinde,
g) Yönetim kurulu kararlarına uymaması halinde yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkartılır. Üyelikten çıkartılanların yeniden üye olabilmeleri için Yönetim Kurulu kararı gereklidir. Aksi halde bir daha derneğe üye olamazlar.

Yukarıda sayılan haller sebebiyle dernekten çıkan veya çıkarılan üyenin aidatı bağış ve sair suretlerle evvelce yapmış olduğu nakdi ve ayni yardımlar iade edilmez.

Madde 8- DERNEK GENEL KURULU:

Kuruluş Şekli: Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Toplantı Zamanı:  Genel Kurul OLAĞAN ve OLAĞANÜSTÜ olmak üzere iki türlü yapılır.

a) OLAĞAN Genel Kurul Toplantısı ve Zamanı: Olağan Genel Kurul toplantısı 3 yılda bir olmak üzere OCAK Ayı içerisinde genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır.

b) OLAĞANÜSTÜ Genel Kurul Toplantısı: Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerek gördüğü haller veya genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin 1/5'inin yazılı istekleri üzerine yapılır.

Madde 9- ÇAĞRI USULÜ:

            Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilerek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı olarak bildirmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndermek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

             Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

            Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Madde 10- TOPLANTI USULÜ:

         Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır  bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

         Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

         Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

         Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

         Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

         Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

         Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

         Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde 11- TOPLANTI YETER SAYISI:

           Genel Kurulda Toplantı için yeterli sayı sağlanmış ise durum tutanağa yazılır. Toplantıya katılma hakkına sahip üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılması yeterlidir. Çoğunluğun sağlanamadığından dolayı erteleme olursa ikinci toplantı genel merkez yönetim kurulu ve denetleme kurulu asıl üye sayıları toplamının iki katından az sayıda olamaz.

Madde 12- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden en az 1/10 isteği üzerine, gündeme ek madde eklenebilir, ( tüzük değişikliği hariç ) eklenen madde görüşülerek  karara bağlanır.

Madde 13- GENEL KURULUN GÖREVİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE

ŞEKİLLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülür, karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçer,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilme teklifini inceler ve karara bağlar,
c) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşür ve karar verir.
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek, aynen veya değiştirerek kabul eder,
e) Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda genel merkez yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verir.
f) Derneğin feshine ve isim değişikliğine karar verir.
g) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen, yurt içi ve yurt dışındaki yetkilerini genel merkez yönetim kuruluna geçici olarak devredebilir.
h) Gelecek dönemlere ait bütçe planını görüşür, yeterli ödenekleri karara bağlar veya değiştirir.
ı) Dernekçe yapılması gereken maddi ve manevi yardımların, ekonomi ve iş dünyası ile ilgili faaliyetlerin yapılması konularını görüşüp karara bağlanması ile yönetim kuruluna yetki verir,
i) Derneğe yurtiçinde ve yurtdışında şube açılmasına karar verir veya yönetim kuruluna yetki verir.
j) Dernekler kanununda yazılı yetkileri kullanır. Gerekli araç gereç v.s. alır ve kullanır.


Madde 14- OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

         Genel kurulda kararlar çoğunluk sistemi ile alınır ve her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır. Kararlar genellikle açık oy yöntemi ile alınır. Gündem maddeleri ve öneriler açık oyla yapılır ve oy çokluğu karar almaya yeterlidir.

         Ancak seçimler gizli oy ve açık tasnifle yapılır. Derneğin dağılması ve tüzük değişikliği gibi önemli kararlarda 2/3 çoğunluk şarttır.

DERNEK ORGANLARININ SEÇİMİ:

Madde 15- YÖNETİM KURULU:

                 Yönetim kurulu 7 asıl ve 7 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı,  1 Sekreter,  1 Muhasip, 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Aralarında görev dağılımı yapılarak çalışırlar.

Madde 16- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

a)    Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

b)    Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

c)    Dernek tüzüğünün veya mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.

d)    Yönetim kurulu görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirler.

e)    Yönetim kurulu ihtiyaç duyduğu an dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı belli bir gün ve saatte çağrısız olarak toplanır.

f)     Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştirakiyle toplanır.

g)    Kararlar oy çokluğuyla alınır.

h)    Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

i)     Birimlerin açılışını yapmak ve çalışmaları hakkında genelge ve yönetmelik hazırlamak,

j)     Dernek işlerinin yürütülmesinde yeteri kadar fahri veya ücretli personel almak ve bunların çalışma esasları ve ücretleri hakanda genelge ve yönetmelik hazırlamak ve uygulamak.

k)     Federasyonlara seçilen üyeleri bir karar ekinde bilgi vererek, federasyon kurulması ve çalışmasına yardımcı olmak.

l)      Üye aidatlarının artırılması veya azaltılmasına karar verir.

 

            Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması: Yönetim kurulu üye tam sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde girmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birisinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 17- DENETLEME KURULU:

             Denetleme Kurulu 3 asıl ve 3 yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetleme Kurulu denetleme görevini, dernekler mevzuatında tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar.  Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

              

Madde 18- BAŞKA ORGANLAR:

           Dernekte başka kurullar ve komisyonlar kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez.

             

Madde 19- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 iş günü içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki idare amirine yazı ile bildirilir.

Madde 20- DERNEĞİN BORÇLANMASI:

            Dernek, harcamalarında yeterli kaynak oluşamadığı hallerde, öncelikle Yönetim Kurulu kararıyla kendi asıl ve yedek üyelerinden yeteri kadar borçlanabilir.

            Yönetim Kurulu kararıyla kendi üyelerinden yeterli borçlanma sağlanamazsa derneği rencide etmeyecek, baskı altında tutmayacak veya yasalarca sakıncası olmayacak yurt içi ve yurt dışındaki şahıs, kuruluş ve diğer sivil toplum kuruluşlarından borç alabilir.

Madde 21- DERNEĞİN GELİRLERİ ve GELİR GİDER USULÜ :

                 Derneğin gelirleri ve gelir kaynakları.

a)    Üye aidatları,

b)    Dernekçe tertiplenen, konser, sergi, kermes, gezi, seyahat, panel, fuar, sosyal ve kültürel etkinlikler, şenlik ve temsil spor yarışması gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

c)    Yardım ve bağışlar ile diğer dernek, vakıf, şirket ve kuruluşlar ile yurt içi ve yurt dışından yapılan yardım ve bağışlar.

d)    Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler.

e)    Banka mevduat gelirleri, basın, yayın, lokal ve iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

f)     Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

g)    Dernek için dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiler veya kuruluşlardan alınacak yardımlar hakkındaki yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yapılır.

Derneğin gelir ve giderlerinde usul ; Dernek yıl içinde elde ettiği gelirinin en az % 70'ini amaçları doğrultusunda kullanır. Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.
Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Madde 22- DERNEKLERDE TUTULMASI GEREKEN DEFTER VE BELGELER:

         Kanunlar ve yönetmeliklerle belirtilen defterler, dernek birimleri veya noterlerce tasdik edilmek suretiyle tutulur.

         Yasal hükümler gereği istisna haddini aştığında bilanço defterine geçilir. Dernek gelirleri alındı belgesi veya doğrudan bankaya yatırıldığında banka dekontu ile yapılır. Bu belgelerin muhafazası özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılan alındı belgesi yönetim kurulunca alınan karara istinaden bir matbaada bastırılarak kullanılır.

          Bağış ve aidat toplayacak kişiler dernek yönetim kurulu tarafından alınacak kararla belirlenerek onaylanır ve birer nüshası Dernekler Müdürlüğüne verilir. İktisadi işletmelere ait basım ve kullanım evrakları vergi kanunları hükümlerine göre yapılır.

Madde 23- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:

            Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak, gerekli görüldüğünde başka kurul veya komisyonlarda oluşturulabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir. Dernek yönetim kurulu kararıyla, kendi bünyesinde uzman denetici çalıştırarak ta denetimi sağlayabilir.

            Denetleme kurulu denetimleri  yılda bir defa yaparak düzenlediği raporları yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde 24- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve değişiklik önerileri yazılı olarak genel kurula sunularak onaylanmak şartı ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için Genel Kurul üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile karar verilir.

Madde 25- DERNEĞİN FESHİ, TASFİYESİ, MALVARLIĞI ve TASFİYE KURULU:

            Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verilebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğuyla verilmesi gerekir.

            Derneğin feshinin sonuçlanması ile, ilgili karar yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine (Dernekler Müdürlüğüne) yazı ile bildirilir.

Feshine karar verilen derneğin mal varlığı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyelerinin birlikte alacağı kararla, derneğin amacına uygun bir başka dernek veya vakfa devredilir.

Derneğin feshi ve malvarlığı, genel kurul tarafından kurulacak en az üç kişilik fesih kurulu tarafından yapılır. Bu kurul fesih tutanağı ve belge tespit ve zimmet işlerini de yürütür.

Madde 26- DERNEĞİN BİRİMLERİ VE KURULUŞ ŞEKİLLERİ:

             Dernek gerekli gördüğü yerlerde, dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla, yönetim kurulu kararıyla yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen, kişi veya kişiler tarafından, o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

           Temsilcilikler genel kurulda temsil edilmezler.

           Temsilcilikler, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen yetkilerin dışına çıkamaz, dernek merkezinin tanıtım ve amacına yönelik hizmetlerinde yardımcı olurlar.

           Temsilcilik harcamaları ve bütçeleri dernek merkezince her yıl belirtilen miktarları içermektedir.

           Temsilciliklerin yetki ve çalışma şekilleri yönetim kurulu kararına göre hazırlanacak genelgelerle ve yönetmeliklerle belirlenir ve uygulanır.     

Derneğin birden fazla temsilcilik açmasında bir sakınca yoktur. Daha çok fahri çalışarak derneğe mali yük getirmeden açılış talep edenlerin tercihleri öncelikle dikkate alınır. Temsilcilikler çalışmaları hakkında yönetim kurulunun belirleyeceği süreler içerisinde genel merkeze bilgi verirler.

          Temsilciliklerin denetim ve yönetimi hakkında talimatlar yazılarak kendilerine duyurulur. Bu talimatlara uymayan yöneticiler yönetim kurulu kararıyla değiştirilir. Bu husus yeterli olmazsa temsilcilik derneğe zarar veriyorsa gerekli ikazdan sonra kapatılır.

        

Madde 27- YURT DIŞINDAN YARDIM ALMA VE YARDIM YAPMA ŞEKLİ:

            Dernekler kanunu ve ilgili mevzuata bağlı çıkarılan genelge ve yönetmelikler doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla yurt dışındaki, özel ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlardan, yardım yapmasında sakınca olmayan diğer kuruluşlardan bağış ve yardım alır ve yasal ölçülerde kalmak kaydıyla yardım yapar.

Madde 28- DERNEĞİN ŞUBELERİ:

            Dernek genel merkez genel kurulunca şube açılışı için, genel merkez yönetim kuruluna yetki verilmiş ise bu yetkiye istinaden genel merkez yönetim kurulu kararıyla yurt içi ve yurt dışında gerekli yasal işlemlerini yerine getirerek şubeler açabilir. Şubeler istenilen il ve ilçelerde açılabilir.

Madde 29- ŞUBELERİN KURULUŞ ŞEKLİ:

            Genel kurulca yetki verilen yönetim kurulunun yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimini (EK- 2) ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.

a) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,

b) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

c) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

d) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,

e) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

Şubelerin Genel Kurula Kadar Yapması Gereken İşlemler:

                   Genel Kurulca Şubelerin açılışına izin verildiğinde, şubenin genel kurulu yapılıncaya kadar, faaliyetlerin yürütülmesi için, Genel Merkez Kurulunca şube açılış bildirisinde adı geçen üyeler arasından, 1 Şube Başkanı, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Sekreter, 1 Muhasip ve 1 Üye olarak görev yapacak geçici yönetim kuruluna görev verir.

           Şube Yönetim Kurulu Genel Merkezden yazılı kuruluş onayını aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde şubenin açıldığını ve kurucu üyelerin kimlik bilgi ve belgelerini, şubenin adresinin bağlı bulunduğu yerin en yüksek mülki amirliğine bildirir ve bildirimden sonra verilen alındı belgesine istinaden çalışmalarına başlar ve alındı belgesinden bir suretle kuruluş bilgilerini genel merkeze bildirir.               

Madde 30-  ŞUBE ÜYELİĞİ:

            Şubelerde de genel merkezde olduğu gibi, asıl ve fahri üye olmak üzere iki çeşit üyesi vardır. Üyelik şartları aynen genel merkez üyeliği gibidir.

           Üyelerin hakları, üyelik giriş çıkış ve çıkarılması, genel merkez üyelik şartlarının aynısı olup, üye aidatları da aynıdır. Başka şubelerdeki üyelerin ikametgahları nedeniyle başka şubelere üye nakli yapılır. Nakil tarihine kadar hangi şubede kayıtlı ise o tarihe kadar aidatını ödemek kaydıyla nakli yapılır.

Madde 31- ŞUBE ORGANLARI:

          Şube organları; 1- Şube Genel Kurulu, 2- Şube Yönetim Kurulu, 3- Şube Denetleme Kurulu olup, genel kurul şubenin en yetkili kuruludur.

Şube Genel Kurulu; 1- Olağan Genel Kurul, 2- Olağanüstü Genel Kurul olarak iki türlü yapılır.

            1- Olağan Genel Kurul: Şubeler Olağan Genel Kurullarını 3 yılda bir EKİM Ayı içerisinde yapmak zorundadır. Genel kurul sonuçları genel merkez genel kurulunun yapılacağı tarihten iki ay önce genel merkeze bildirilir. Genel kurul sonuçları ile birlikte, şubenin gelir gider hesapları ile faaliyet raporları da bildirilir.

           2- Olağanüstü Genel Kurul: Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, yönetim ve denetleme kurulu kararlarına istinaden, ya da üye tam sayısının 1/5'nin çağrısı üzerine yapılır.

Madde 32- ŞUBE GENEL KURULUNUN YAPILIŞ ŞEKLİ:

         Şube genel kurulu yönetim kurulu kararında belirtilen tarih, yer ve saatte yapılır. Genel kurulun yapılacağı yer, tarih ve saatin ilanı gazete,  posta, yazılı tebligat veya elektronik posta yoluyla üyelere duyurularak toplantı yapılır.

           Toplantıya katılan üye sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. Buna göre yeterli çoğunluk sağlanamazsa 7 gün sonra aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan genel kurul yapılır.

           Her üyenin bir oy hakkı vardır ve oyunu kendisi bizzat kullanır. Genel kurul şube başkanı veya yönetim kurulundan bir üyenin yapacağı açılışla başlar, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeterli katip üyenin seçimi ile genel kurulu yönetmek üzere divan heyeti oluşur.

           Genel kurul sonuçları 30 iş günü içerisinde mahallin en yüksek mülki idari amirliğine, 30 gün içerisinde de dernek genel merkez başkanlığına bildirilir.

             Şube Temsilcisi (Delege ) seçimi:      

             Şubeleri genel merkezde temsil etmek ve şube adına genel merkez genel kurul toplantısına katılarak oy seçme ve seçilme hakkına sahip bir asıl bir yedek delege seçilir ve genel kurul evrakları ile birlikte genel merkeze bildirilir. Her hangi bir sebepten dolayı asıl delegenin genel merkez kongresine katılmayacağının anlaşılması üzerine genel kuruldan önce yedek üyenin katılacağı genel merkez başkanlığına bildirilir.

Madde 33- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, OLUŞUMU VE GÖREVLERİ:

           Şube genel kurulunda en çok oy alan 5 asıl ve 5 yedek üyenin seçilmesiyle şube yönetim kurulu oluşur. Yönetim kurulu asıl üyeleri kendi aralarında başkan,  başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve üye olarak görev dağılımı yapar. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda şube başkanıdır, kararlarda oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

a) Şube yönetim kurulu genel kuruldan hemen sonra, kurullara seçilen üyelerin yeni görevlerini ve genel kurulda tanzim olunan evrakları 30 gün içerisinde, mahallin mülki amirliğine teslim ederler. Genel merkezin istediği, şube genel kurul evraklarından yeteri kadarını da 30 gün içerisinde, dernek genel merkezine teslim eder veya ulaşımını sağlarlar.

b) Şube yönetim kurulu, genel kurul işlemlerini tamamladıktan sonra, dernek tüzüğünde yazılı görevleri, genel kurulda alınan kararları ve genel merkezden gelen emir ve genelgeler doğrultusunda çalışmalarını yapar.

c)  Uygulamada zorlandığı zaman genel merkezden bilgi alır.

d)  Çalışmalarında genel merkezi örnek alarak verilen yetkilerini kullanır.

e)  Şubeler her yıl yıllık faaliyet raporu ile birlikte, genel istatistik bilgileri içeren raporu yazı ekinde genel merkez başkanlığına bildirir.

f)  Şubeler her üç ayda bir hesap akışını kesin olarak, borç alacak dahil genel merkeze bildirir.

g)  Faaliyetlerinde mutlaka karar alır ve gelir giderlerini yasa ve tebliğlere uygun yapar.

 ğ) Şubeler birden fazla elaman çalıştırmak için, gayrimenkul ve menkul mal edinmek için, ortaklık ve iştirak halleri için genel merkezden izin alırlar,

 h) Şubeler gerek Türkiye ve gerekse dış ilişkilerde tüzük de yazılı icraatları gerçekleştirebilmek için genel merkezden izin alırlar veya genel merkez yönetim kurulunca yayımlanan genelgeler doğrultusunda çalışırlar.

 

ı) Genel merkez yönetim kurulu yayımlayacağı, personel, kira, dış ilişkiler, halkla ilişkiler, üye kabulü, yardım ve sosyal hizmetler gibi uygulamalar için genelge çıkararak şubelere bildirir ve şubeler bu genelgelere uymak zorundadır.

 i) Kanun, Tüzük ve Genelgelere uymayan yönetici ve üyeler hakkında genel merkez yönetim kurulunun görevlendireceği uzman yetkilinin vereceği rapor doğrultusunda, suçu tespit edilenler, uyarılır, görevi değiştirilir veya görevden alınırlar.

j) Şubelerin her yıl yapacağı burs ve yardımların miktar ve şekilleri genel merkez yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve şubelere bildirilir.

Madde 34- ŞUBE DENETLEME KURULUNUN SEÇİMİ, OLUŞUMU VE GÖREVLERİ:

            Şube denetleme kurulu genel kurulda yapılan gizli oyla 3 asil 3 yedek üyenin seçilmesiyle oluşur. Şube hesapları, defter ve belgeleri, dernek gelirleri ve tahsilatları, derneğin amacına uygun çalışıp, çalışmadığı, genel merkeze süresinde istatistik bilgiler ve hesapların bildirilip, bildirilmediği hususları her üç ayda bir rapor edilir.

Madde 35- ŞUBE GELİRLERİ VE GENEL MERKEZ PAYLARI:

            Şube gelirleri, üye aidatları, bağış ve yardımlar, ortaklık ve iştirak payları, lokal gelirleri, sergi, kermes, kurs, yarışma, kira gelirleri ve tüzükte yazılı faaliyetlerden doğan gelirler. Gelirler makbuz karşılığı tahsil edilir, giderler mutlaka fatura ve fatura yerine kullanılan yasal belgelerle muhasebeleştirilir.

Şubeler gelirlerinin % 15'ni genel merkez payı olarak, genel merkeze gönderirler. Bu miktar her genel merkez genel kurulunda gerekirse artırılır veya azaltılır. Bu hususta genel merkez yönetim kurulunun genelgelerine uyulur.

Madde 36- ŞUBELERİN GENEL MERKEZE KARŞI SORUMLULUKLARI:

                   Şubeler yasalarda verilen yetkileri kullanır. Ancak: Genel merkez yönetim kurulu başkanlığının uygulama ve genelgelerini de dikkate almak zorundadır. Birliğin sağlanması ve bilgi akışı için verilen talimatlara uyarak istenilen zamanlarda genel merkeze yazılı bilgiler verir. Aynı zamanda şube ihtiyaçları ve şube haklarını da talep eder.

Madde 37- ŞUBENİN FESHİ, TASFİYESİ, MALVARLIĞI ve TASFİYE KURULU:

        Şube genel kurulu her zaman derneğin şubesinin feshine karar verebilir. Şube genel kurulunun derneğin feshine karar verilebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ilgili mevzuata göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğuyla verilmesi gerekir.

           Şubenin feshinin sonuçlanması ile yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine (Dernekler Müdürlüğüne) yazı ile bildirilir.

Feshine karar verilen şubenin mal varlığı dernek genel merkezine aktarılır.

Derneğin feshi ve mal teslimatları, şube genel kurulu tarafından kurulacak en az üç kişilik fesih kurulu tarafından yapılır. Bu kurul fesih tutanağı ve belge tespit ve zimmet işlerini de yürütür.

Madde 38- ÜST KURULUŞLARA KATILMA:

      Yurt içi ve yurt dışında, katılmasında sakınca olmayan kurulmuş olan veya kurulacak olan federasyonlara katılır. Üye olur, üye seçer ve temsilci gönderir. Platformlara katılır.