Kapat

Gıda Bankacılığı

Gıda Bankacılığı, bağışlanan veya üretim fazlası, sağlığa uygun her türlü gıdayı tedârik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar vasıtasıyla fakirlere ve doğal âfetlerden etkilenenlere ulaştırılması organizasyonudur.


Gıda Bankacılığı Nedir?

Gıda Bankacılığı, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanûn’un 3. maddesinde tanımlanmıştır. Bu maddeye göre Gıda Bankacılığı, bağışlanan veya üretim fazlası, sağlığa uygun her türlü gıdayı tedârik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar vasıtasıyla fakirlere ve doğal âfetlerden etkilenenlere ulaştırılması organizasyonudur.

Gıda Bankacılığının Amacı Nedir?

Gıda Bankacılığı sisteminin amacı, ekonomik açıdan durumu iyi olmayan vatandaşlar ile ellerinde çeşitli sebeplerle piyasaya sürülemeyen veya pazarlanması verimli olmayan ihtiyaç fazlası

  • Gıda,
  • Temizlik,
  • Giyecek,
  • Yakacak

Maddeleri bulunan üretici, lokanta, market, otel vb. gerçek ve tüzel kişiler arasında köprü oluşturularak, bir yandan israfın önlenmesi, diğer taraftan da sosyal adaletin sağlanmasıdır. Bu sistemin vergi mevzuatında yer alan indirim ve istisnalar ile devlet tarafından teşvik ediliyor olmasının amacı ise hem ülke kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, hem de sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirmektir.

Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belgeler
  • Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir.
  • Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacaktır.
  • Faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.” ibaresinin yer alması zorunludur.
 
Beşir Derneğince Düzenlenecek Belgeler

Dernek ve vakıflar kendi mevzuatlarının ön gördüğü belgeleri düzenleyecek ve bağış yapanlara bir örneğini vereceklerdir. Ticarî faaliyetle uğraşanlarca düzenlenen faturalar dernek ve vakıf tarafından muhafaza edilecektir.

Kayıt Düzeni Ve Beyannamelerde Gösterim Nasıl Olacak?

Ticarî işletmeye dâhil malların bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi sûretiyle gerçekleştirilir. Bağışlanan maddelerin işletmeye dâhil olmaması halinde ise söz konusu malın maliyet bedeli (KDV dâhil) Gelir Vergisi Kanunu’ nun 89. maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.

Örnek Faturayı Görüntülemek İçin Tıklayın

Tanıtım Broşürünü İndirmek İçin Tıklayın