Kapat

Bağışçı/Gönüllü Kayıt Formu Aydınlatma Metni


Bağışçı/Gönüllü Kayıt Formu'nda Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (“Beşir Derneği”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz? Bağışçılarımızın/gönüllülerimizin kişisel bilgileri Beşir Derneği tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Kimlik bilgileri (ör: ad, soyadı), iletişim bilgileri (ör: adres, telefon numarası, e-posta adresi), müşteri işlem bilgileri (ör: bağış bilgileri, ödeme bilgileri vb.), işlem güvenliği bilgileri (ör. üyelik şifresi, web sitesi trafiği bilgileri)

 • Bağış ve sosyal yardım faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Gönüllülük başvurusu işlemlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Dernek faaliyetlerine yönelik saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; kayıt formunu doldurmanız, hesabınıza bağış kategorilerde bağış eklemeniz, bağış işlemini tamamlayıp ödeme yapmanız ve destek talepleriniz gibi internet sitemizi kullanımınız vasıtalarıyla kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Beşir Derneği tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bağışçılarımızın/gönüllülerimizin iletişim verileri, açık rızalarına dayanılarak derneğimizin reklam, bağış kampanyası ve tanıtımlarının yapılması için elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla işlenecektir. Bağışçılarımızın her zaman bu amaçla iletişim kurulmasının durdurulmasını isteme, açık rızalarını geri çekme hakları mevcuttur.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor muyuz?

Yukarıda bahsedilen kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız Nedir ve Nasıl Kullanabilirsiniz?

Dilediğiniz zaman Beşir Derneği’ne başvurarak aşağıdaki konularda talepte bulunabilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda bahsedilen haklarla ilgili talepleriniz ile KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Beşir Derneği’ne ait “www.besir.org.tr” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Veri Sorumlusu: Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Adres: Yeni Mah. Süreyya Paşa Cad. Sardunya Sok. No:24 Pendik/İstanbul
Mail: kvkk@besir.org.tr

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.